Om bilförsäkring - trafikförsäkring och vagnskadeförsäkring

Enligt lag ska alla registrerade, motordrivna fordon yara trafikförsäkrade innan de får tas i bruk.

Trafikförsäkringen lämnar ersättning för alla personskador i samband med olyckor, oavsett om föraren har skuld till olyckan eller inte. Dessutom ersätts skador på egendom som föraren förorsakat andra personer. Om du själv är skuld till olyckan ersätts inte skador på den egna bilen eller egendom du medfört i bilen vid olyckan. Om du vill skydda dig också för skador på den egna bilen måste du teckna en frivillig delkasko- eller vagnskadeförsäkring.

På trafikförsäkringen tillämpas en självrisk för förare som inte fyllt 24 år. Trafikförsäkringspremierna är ganska höga när försäkringen nytecknas. Premierna sjunker en bonusklass för varje skadefritt år, upp till 6 år. Då har du uppnått mesta möjliga bonus som är 75% av premien. Premien höjs två bonusklasser för varje inträffad skada.

Delkaskoförsäkringen, som är frivillig, täcker brand-, glas-, stöld och maskinskador. Dessutom ingår stillestånds-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

Vagnskadeförsäkring (helförsäkring)

Förutom det skydd delkaskoförsäkringen ger så ger vagnskadeförsäkring ersättning också för skador som uppstått på den egna bilen, även om föraren själv varit vållande. Det kan handla om skador som uppkommit vid en singelolycka eller vid en kollision. De flesta nya bilar brukar ha en vagnskadeförsäkring som ingår i köpet. Försäkringen brukar gälla i tre år.

Försäkringsbolagen är alltid skyldiga att betala ersättning till personer som lidit någon skada förorsakad av föraren. I vissa fall har dock försäkringsbolagen ratt att återkräva utbetalda skadeersättningar av föraren. Det gäller om skadan vållats genom uppsåt, grov vårdslöshet eller vårdslöshet i samband med rattfylleri.

5 Jan 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)